Köşe Yazıları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumluluklarından önce  İş güvenliği uzmanlığının ne olduğuna bakmak lazım iş güvenliği uzmanlığının temelini 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu oluşturur. Kanunun o zaman ki metninin 82. maddesinde “sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması için … bir veya

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim   Ülkemizde mesleki eğitimin ortaya çıkışı ve gelişimini irdeleyecek olursak, 19.06.1986 tarihinde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı “çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Günümüze kadar geçen süreçte kanunun uygulanmasında altyapısal eksikliklerden ileri gelen denetim yetersizliğinden sıkıntılar yaşanmışsa da belirli bir yol alınmaya çalışılmıştır. Daha sonra 07.10.2006 tarihinde yürürlüğe konulan

İş Makinesi Operatörlük Belgesi

İş Makinası Operatörlük Belgesi Teknolojinin gelişmesi ile makinaların kullanımından daha çok istifade edilmeye ve insan kas gücüne duyulan ihtiyaç azalmaya başlamıştır. İnşaat, maden, yol yapımı gibi yapı işlerinde, kaldırma, yükleme ve üretim gibi imalat işlerinde makinalar yaygın olarak kullanılmaktadır. İş makinaların kullanımının artmasına paralel olarak bu makinaları kullanacak nitelikli elamana olan ihtiyaçta aynı oranda artmıştır. Bu sebeple yasa koyucumuz çalışanların mesleki eğitme sahip olmalarını ve gerekli niteliklere sahip olmayan kişilerin

İş Kanununda Yapılan Son Değişiklikler: Geçici İş İlişkisi

İş Kanununda Yapılan Son Değişiklikler: Geçici İş İlişkisi Gündemde kiralık işçi, esnek çalışma, geçici işçi Geçici İş İlişkisi diye dile getirilen konular ile ilgili 6715 sayılı kanun ile 20.05.2016 tarihinde İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Genel olarak yapılan değişikliklerin temelini “geçici iş ilişkisi” konusu oluşturmaktadır. Geçici iş ilişkisini en basit anlamda işçinin iş görme edimini başka bir işyerine giderek gerçekleştirmesi olarak anlayabiliriz. İşletme açısından geçici

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Daha sonraki dönem içerisinde 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere toplamda 3 kez değişikliği uğrayan İSG Kanunu son olarak 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile değiştirilmiştir. Bu son

İş Kazası Sonrası Sorumluluklar

İş Kazası Sonrası Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Sosyal Güvenlik Kurumu verileri incelendiğinde ülkemizde her yıl ortalama 70 000 iş kazası yaşanmakta ve ortalama 1500 çalışanımız iş kazası sonucu yaşamını yitirmektedir. Yaşanan bu kazalar sonucu ülkelerin ekonomik kaybı gayri safi milli hâsılalarının yaklaşık %4 ü olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizde bu rakam yaklaşık 52 milyar TL ye tekabül etmektedir. Uluslar arası kuruluşlar iş kazası ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapmışlardır ülkemizde ise iş

İşyerlerinde İşin Durdurulması

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİNDE DURDURMA NEDEN YAPILIR VE SÜREÇ NASIL İŞLER? İşyeri neden durdurulur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan “İşyerlerinde İşin Durdurulması na Dair Yönetmelik” madde 7’de belirtildiği üzere aşağıda belirtilen 3 sebepten dolayı işyerinde iş müfettişlerinin denetimleri sonucu işyerinin bir bölümünde ya da tamamında iş durdurulur. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş

Onaylı Defterin Önemi

Onaylı Defter Nedir?  Nasıl Kullanılmalı Neler Yazılmalı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıktıktan sonra birçok köklü değişikliklerle karşı karşıya kaldık. Her iş yerinde, risk değerlendirmesi hazırlanmasından tutun da iş sağlığı güvenliği profesyonellerinin istihdamına kadar… İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin de -bu işin uzmanları olarak- iş yerlerinde mesleki risk ve hastalıkların önüne geçilmesinde işverenleri uyarıcı, rehberlik, gözetim – denetim, eğitim ve bilgilendirme gibi misyonları vardır. Burada daha çok iş

Çıraklık Hakkında Temel Bilgiler

Çıraklık Hakkında Temel Bilgiler ADAY ÇIRAK: Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişilerdir. ÇIRAK: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişilerdir. Çırak olabilmek için şartlar nelerdir? a) 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. b) En az ilköğretim okulu mezunu olmak. c) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin

Yapı Denetim Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu

Yapı Denetim Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı izin belgesi ile sadece yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişi olan yapı denetim firmaları yapı sahibi ile akdedilen sözleşme çerçevesinde yapı denetim hizmetlerini sunar. Peki yapı denetim hizmetleri nelerdir? Yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, Uygulama projesi ve hesaplarını kontrol