Herhangi bir ticari amaç gütmeden iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler sunulmaktadır.

İş Makinesi Operatörlük Belgesi

9 min read

İş Makinası Operatörlük Belgesi

Teknolojinin gelişmesi ile makinaların kullanımından daha çok istifade edilmeye ve insan kas gücüne duyulan ihtiyaç azalmaya başlamıştır. İnşaat, maden, yol yapımı gibi yapı işlerinde, kaldırma, yükleme ve üretim gibi imalat işlerinde makinalar yaygın olarak kullanılmaktadır.

İş makinaların kullanımının artmasına paralel olarak bu makinaları kullanacak nitelikli elamana olan ihtiyaçta aynı oranda artmıştır.

Bu sebeple yasa koyucumuz çalışanların mesleki eğitme sahip olmalarını ve gerekli niteliklere sahip olmayan kişilerin iş makinası kullanmaması gerektiğini ön görmüştür. Bu bağlamda 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alacak işlerde çalışanların mesleki eğitimi olmadan çalışmamaları veya çalıştırılmamaları hükme bağlanmıştır. Gene aynı kanunun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde özel risk taşıyan iş ekipmanlarının uzman kişilerce kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Yasa koyucunun gerekli yasal düzenlemeleri yapmasına karşılık yürürlükte olan yasalar topluma yeteri kadar özümsetilememekte ve uygulanamamaktadır. Gerekli özümsenme için gerekli olan eğitim ve öğretim yapılanması yetersiz ve eksik durumdadır. Bu sebeple de çalışma hayatının gerek duyduğu sayıda ve nitelikte ara elaman yetişmemektedir. Bahsi geçen nitelikli elamanların yetersizliği nedeniyle işverenler vasıfsız elamanları kendi bünyelerinde yetiştirerek istihdam etmeye çalışmaktadır. Gerekli eğitimi almadan, ustalarında gördükleri kadar öğrenerek çalışmaya başlayan elamanların kullandıkları makinalarda doğal olarak ciddi, uzuv kayıplı veya ölümle sonuçla bilen kazalar meydana gelmektedir.

Çalışma hayatında kullanılan iş makinaları çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Küçük el aletlerinden devasa makinalara kadar bütün iş makinalarını o makinalar ile ilgili gerekli eğitimi almış kişiler tarafından kullanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda bu yazıda bahsedilecek iş makinası kullanma belgesi de (iş makinası operatörlük belgesi) mesleki eğitim altında değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Açıklandığı üzere ülkemizde mesleki eğitimin tam olarak yerleşemediğinden dolayı yasa koyucu öncelikli ve kaza riski yüksek konularda özel düzenleme yapma ihtiyacı hissetmiştir. Bu özel düzenlemelerden biriside forklift, loder veya vinç gibi kendinden hareketli ve motorlu iş makinalarının operatörlerinin geçerli bir belgeye sahip olma zorunluluğudur.

SGK tarafından yayınlanan (2013 yılında sonuçlanan) “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları” istatistiklerine göre bir yılda yaşanan iş kazaları yaklaşık dörtte biri tesis ve makine operatörlerinin başına gelmiştir.  Bu tablodandı anlaşılacağı üzere bu konuda özel düzenlenme yapılması yerinde bir uygulama olmuştur.

 

  Meslek Grupları İş Kazası Sonucu İş Göremez İş Kazası Sonucu Ölüm
Tesis ve makine operatörleri ve montajcılar 43861 291
Toplam 191389 kişi 1360 kişi

*5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamında İş Kazası Geçirenler ile İş Kazasından Dolayı Ölenlerin Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Dağılımı, 2013, Tablo 3.27

İş Makinesi Kullanma(Operatör) Belgesi Yasal Dayanağı

İş makinası kullanacak kişilerin sahip olması gereken operatör belgelerinin yasal dayanağı 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun mesleki eğitim hükmüdür. Bu genel hükmün yanında iş makinası operatör belgesinin veriliş usulü ve bu konu ile ilgili tanımlar 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununda yer almaktadır.

Bu dayanakla mesleki eğitimin altında yer alan operatör belgeleri için Mesleki Eğitim Kurulu çerçeve programlar hazırlayarak hangi ekipmanlar için eğitim verileceğini ve operatör belgesi düzenleneceğini belirlemektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında iş makinası kullanma operatörlük belgesi birçok kuruluşun tarafından verilebilmektedir. Verilen operatör belgelerinin geçerli olabilmesi için ise verilen belgelerin milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu sebeple pratikte operatör belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafında yetkilendirmiş özel sürücü kursları tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 42. Maddesine dayanılarak verilmektedir.

Bahsi geçen mevzuatın detayları aşağıda belirtilmiştir;

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun 30. maddesine göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin madde 6, Ek II(2.1)’de; “Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.” denilmektedir.
 • 6331 sayılı kanunun 17/3. maddesinde “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz”
 • Bu maddeye göre çıkarılmış olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde çalışanların işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları ve fiilen bu işlerde çalışacakların bu eğitimlerini belgelendirmeleri gerektiğibelirtilmiştir.
 • Aynı yönetmeliğin 6. maddesinde hangi belgelerin geçerli olduğu sayılmıştır.

Geçerli belgelerden bazıları;

 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
 2. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
 3. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
 4. Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleridir.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununda Sürücü adaylarının sınavları ile sürücü belgelerinin verilmesi esasları başlıklı 42. maddesinde (Değişik: 12/7/2013-6495/18 md.)

Sürücü kurslarında teorik ve uygulamalı eğitimini tamamlayan ve yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlara Millî Eğitim Bakanlığının ilgili kurumlarınca (ilçe milli eğitim müdürlükleri) motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilir. Sürücü sertifikaları, sınıfına uygun sürücü belgelerine dönüştürülmedikçe sahiplerine karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullandığı tespit edilen sürücülere ve bu kişilere araç kullandıran araç sahiplerine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir” denilmektedir.

 • Bazı Tanımlar

İş makineleri: (Değişik: 17/10/1996 – 4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.

Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası: (Ek: 12/7/2013-6495/13 md.) Teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verilen belgedir.

Sürücü belgesi: (Ek: 12/7/2013-6495/13 md.) Bu Kanunda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belgedir.

 

 

iş-makinesi-operatörlük-belgesi -

Operatörlük Belgesini Alınması Gereken İş Makineleri

Kendinden hareketli ve özel risk taşıyan bütün iş makinalarının operatörlerinin o makinaları kullanmayı bildiklerini gösterir belgeleri olmak zorundadır. Bu genel kural ışığında işyeri bünyesinde bulunan ve operatörünün işinin çoğunluğunu o makinada geçirdiği kendinden hareketli iş makinaları kullanacak kişilerin operatör belgesi olması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse bir saç işleme fabrikasında tezgâh operatörü olarak çalışan bir işçinin makineye malzeme yüklemek için arada bir tavan vinci kullanması için metal işinde çalışır bir mesleki eğitim belgesi olması yeterli iken, Tersanede gemiye vinç vasıtası ile konteyner yükleyen çalışanın vinç kullanma operatör belgesi olması gerekmektedir.

Gene bir fabrikada trans palet ile tezgahlar arası malzeme taşıyan çalışana yapacağı işe uygun mesleki eğitim yeterli iken aynı fabrikanın depo bölümünde forklift kullanan çalışana mesleki eğitimin yanında forklift operatör belgesi gerekmektedir.

İşletmeler il mesleki eğitim kurulunun belirlediği konularda eğitim alarak belge düzenletebilmektedirler.

Operatörlük belgesi alınacak iş makinaları:

 • Silindir ; Temel malzemenin (toprak, stabilize) ve asfalt karışımı (bitümlü) malzemenin sıkıştırılması işlerini yapan iş makinesidir. Yol, baraj ve inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

silindir

 

 

 • Forklift; Yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek, ağırlıkları taşımak, kaldırmak ve istif etmek için kullanılan iş makineleridir.

 

forklift

 • Ekskavatör; Palet ve tekerlek seviyesinden üst ve alt seviyelerde kazı yapma, üst tabanları sıyırma, kırma, kanal şeklinde kazı yapma ve yükleme işleri yapan iş makineleridir. Temel atma, kanal açma, kara ve demir yolu inşasında, baraj yapımlarında, taş ve maden ocakları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

eksavatör

 

 • Vinç – Mobil Vinç; Genel olarak ağırlıkları kaldırmak, yükseğe koymak veya yer değiştirmek için kullanılan iş makinasıdır.

vinç2

 

 

vinç

 • Finişer; Serici ve ataşmanları kullanarak bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüller malzemeleri ve asfalt karışımlarını istenilen kalınlık, eğim ve yüzey düzgünlüğünde seren iş makinesidir.

finişer

 

 • Greyder; Yol, kanal, hendek açma, şev kesme, yüzey tesviyesi ve malzeme serme gibi işleri yapan iş makinesidir.

greyder

 

 • Loder (Yükleyiciler); Temel kazma, taşıma, doldurma, serme ve yükleme işleri yapan iş makinesidir.

loder

 

 • Beko Loder (Kazıcı yükleyici); Traktöre monte edilen, kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan iş makinesidir.

loder beko

 

 • Delik Delme ve Sondaj Makinaları; Bir kızağa yada kamyona monteli sondaj ekipmanları ile bir nevi yer yüzüne delik açan iş makinalarıdır.

delik-delme-sondaj

“G” Sınıfı Sürücü Belgesi İle Operatör Belgesi İlişkisi

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “B”, “C”, “D” veya “E” sınıfı sürücü belgelerine sahip kişiler, iş makinası operatörlük belgesine sahip olmaları halinde sahip oldukları iş makinası kullanma belgelerini kendi sürücü belgelerine “G” sınıfı olarak işletebilirler. İş makinasının karayoluna çıkabilmesi için karayoluna çıkarılacak iş makinasının operatörünün sürücü belgesine işletilmiş olması gerekmektedir.

Kullanılan iş makinesi ile karayoluna çıkılmayacak sadece depo, şantiye, fabrika içerisinde kullanacak ise sürücü belgesine işletilmesine gerek yoktur. Bu durumda iş makinası kullanma belgesinin, operatörünün özlük dosyanızda olması yeterlidir.

sürücü-belgesi

 

Sendikalar, Meslek Odaları veya Eğitim Amaçlı Faaliyet Gösteren Dernekler Operatör Belgesi Verebilir Mi?

İşçi, işveren sendikaları, meslek odaları veya eğitim amaçlı faaliyet gösteren dernekler iş makinası kullanılması ile ilgili eğitim verme hakkına sahiptirler. Bu kuruluşlar milli eğitim bakanlığının ilgili birimleri ile protokol yapmaları sonucunda, sınavları milli eğitim bakanlığı tarafından yapılmak suretiyle iş makinası kullanma operatör belgesi verebilirler.

Hali hazırda var olan bir belgenin geçerli olup olmadığının anlaşılması için il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayının bulunması gerekmektedir.

31 thoughts on “İş Makinesi Operatörlük Belgesi

 1. Merhaba, Personel yükseltici (Manliftler) için Operatörlük Belgesi alım zorunluluğu var mıdır?
  Bu eğitimler için de Milli Eğitim Bak. onaylı şartı aranmakta mıdır?

  İyi çalışmalar,

  1. Merhaba Ferit Bey;
   Her ne kadar yazı içeriğinde manliftten bahsedilmemiş olsa da İş Ekipmanları Yönetmeliği’nde “Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.” ifadesi gereğince manlift kullanıcısı için de operatör belgesi gerekecektir.
   Ayrıca tüm operatör belgelerinde olduğu gibi manlift için hazırlanan operatör belgesinde de Milli Eğitim Bakanlığı onayı olması gerekmektedir.

 2. Merhaba, bir sorum daha olacak.Bu ibareye göre, şarjlı transpaletler dışında kullanılan mekanik transpaletlerle ilgili her ahngi bir belge alım zorunluluğu yok değil mi? yalnızca kullanım eğitimi vermemiz yeterli diye biliyorum.

 3. nakliye söktöründe kullanılan binaların dışından kurularak ev eşyalarının vb. benzer malzemelerinin katlara çıkarılmasını sağlayan yük taşıma araç üstü viçlerin operatörlük belgesini hangi kurumdan alabilirim

  1. Yıldırım Bey; sorunuzda belirttiğiniz araç üstü vinçlerin MEB tarafından yayınlanan 11.08.2016 tarihinde yayınlanan İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE’nin EK-1 listesinde yer alan “Kaldırma-Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlüğü Yetiştirme Kursu Programı” kapsamında olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple operatörlük belgesinin MEB onaylı bir kurumdan alınmasıgerekmektedir. Kaldırma-Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) Operatörlüğü Yetiştirme Kursunu bulunduğunuz ildeki iş makineleri ehliyeti veren sürücü kurslarından alabiliriz.

 4. Merhabalar devlet kurumunda kadrolu işçi olarak çalışıyorum kullandığım çim biçme makinesi ( traktörü) vs. İçin elimde operatör belgesi veya sertifika olması gerekiyor mu teşekkürler.

  1. Mrb. Darina Türkiye’de yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca verilen iş makinesi operatörlük belgelerinin sadece ülkemiz sınırları içerisinde geçerli olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak Mesleki Yeterlilik Belgesi niteliğinde olan belgelerin gerekli şartları sağladığında uluslararası geçerliliği bulunmaktadır.

  2. Mesleki yeterlilik belgelerinin AB ve uluslararası alanda geçerliliği olabilir. Ancak operatör belgesi için her ülkenin ilgili kurumlarına danışmak gerekir.

 5. Merhabalar, operatörlük belgesi ehliyete işletilmiş operatörün, ehliyetine geçici olarak el konulmasında (özel aracı ile alkollü araç kullanmaktan v.b.) kişinin trafiğe çıkamayacak olduğu kesindir. Bununla birlikte, yazınızın içeriğinde değinilen “G Sınıfı Sürücü Belgesi ile Operatörlük Belgesi İlişkisi” bölümünden hareket ederek genişletici yorum yaklaşımı ile söz konusu işçiye -trafiğe çıkmasına müsaade etmeden- meskun mahallerin dışındaki şantiyelerde (örneğin ekskavatör ya da beko loder) kazı vb. işlerde operatörlük yaptırılması doğru olur mu? Eğer yanıtınız yaptırılması şeklinde olacak ise, olası iş kazasında, çalışan ve çalıştıran açısından hukuki olarak nasıl bir doğurabileceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Mrb. Ulaş Bey
   -Nasıl ki (operarötürlük belgesi bulunan) G sınıfı ehliyeti olmayan bir operatör iş makinesini trafikte kullanamadığı halde sadece depo, şantiye, fabrika … içerisinde kullanabiliyorsa operatörlük belgesi ehliyete işletilmiş operatörün, ehliyetine geçici olarak el konulması veya benzeri durumlarda (trafiğe çıkmasına müsaade etmeden) meskun mahallerin dışındaki şantiyelerde operatörlük yaptırılmasında herhangi sorun oluşturmayacağını düşünmekteyiz.
   -Olası iş kazasında çalışanın geçerli bir operatör belgesi bulunmakta birlikte ehliyetine el konulması sebep olan halin(sağlık, engellik, kısıtlılık v.b.) araç kullanmasını engellemediği durumlarda farklı hukuki yorum ortaya çıkmadan kişilerin mevcut olaydaki kusur durumlarına göre olayın değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

  1. Musa bey merhabalar,
   MEB onaylı bir operatörlük belgesine sahip iseniz bu belgenin herhangi bir geçerlilik veya yenileme süresi bulunmaktadır.

 6. G sınıfı sürücü belgesi ” ve “iş makinası operatörlük belgesi” arasındaki temel fark NEDİR

  1. Sorunuz teşekkür ederiz. G sınıfı ehliyet karayolları kanunu çerçevesince verilmekte, iş makinesi operatörlük belgesi ise MEB tarafından onaylanmış kuruluşlarca verilmekte olup ikisi arasındaki temel fark ise operatörlük belgesi ile iş makinesini sadece işyerinde kullanabilirken G sınıfı ehliyet ile iş makinesini trafiğe açık karayollarında da kullanabilirsiniz.

 7. Slm, kazici,yukleyici e+g ehliyetim var almanyada is teklifi aldim istek mektubu vs gereken btun belgelerim var tek sorun e+g belgemin denkligini almanya onay vermiyor nefeni ksa vadede aldigimiz icin bu sorunun muhatabi hangi kurum ben bulamiyorum turkiyede cozulmesi lazim tesekurler.

  1. Ferman bey ehliyetlerin denkliğini yabancı ülkeler kendileri belirledikleri için bu hususla ilgili ülkemizde bir kurumun sizlere yardımcı olamayacağını düşünmekteyiz.

 8. merhaba 2009 yılında aldığım meb onaylı is makinasi sertifika mi ehliyet ime işletmek istiyorum ama sistemde kayıtlı olmadığından işleyemiyorum nasıl bir yol izlemem gerekir yardımcı olurmusunuz teşekkürler

  1. Bülent bey artık ehliyet işlemleri nüfus müdürlüğü tarafından yapılmakta ve operatörlük sertifika bilgileri sistemde MEBBİS üzerinden görüntülenmektedir. Almış olduğunuz operatörlük sertifikası 2009 yılına ait olduğundan sistemde görünmeyebilir. Bu durumu çözmeniz için sertifika aldığınız kurs merkezi ile irtibata geçerek bilgilerinizin sisteme kaydolmasını talep edebilirsiniz.

 9. elektrikli transpalet operatörlük belgesi üniversite onayı il alınabiliyor mu yasal zorunluluğu nedir yardımcı olursanız sevinirim.

  1. Merhabalar
   Operatör belgelerin hepsi milli eğitim bakanlığından onay almış resmi veya özel kuruluşlarca verilebilmektedir. Sormuş olduğunuz elektrikli transpalet için aynı durum geçerlidir. Eğer ki üniversitenin milli eğitim bakanlığı ile aralarında protokol veya onay olması durumda alınacak belgenin geçerliliği olabilir.

 10. Merhabalar
  MEB den alınan İş Makinası operatörlük belgesi (Köprülü Tavan Vinci) olan kamuda işçi olarak çalışan birinini MYK kurumundan da belge alması zorunlu mu?.
  Teşekkürler…

  1. Nihat bey merhaba;
   Köprülü Tavan Vinci mesleki yeterlilik kapsamında zorunlu sayılan meslekler arasında yer almaktadır. Sorunuzda belirtiğiniz MEB den alınan İş Makinası operatörlük belgesi ise mesleki eğitim belgesi olarak değerlendirilebilecek bir belge olup mesleki yeterlilik belgesinin yerine geçmemektedir.
   Bu konuda daha detaylı bilgilerin yer aldığı https://isgtedbir.com/kose-yazilari/mesleki-yeterlilik-mesleki-egitim/ yazımızı okuyabilirsiniz..

 11. Merhaba;
  Bu dönemde en çok tercih edilen ve sektörde çok aranan operatör hangisidir .Fikrinizi almak isterim.Bir de hiç operatör kullandım belgeyi aldıktan sonra uygulamalı olarak kendimi nerede geliştirebilirim sonuçta iş başvurularında tecrube isteniyor.Sorularıma cevap alırsam cok sevinirim.İyi çalışmalar..

  1. Aykut Bey merhaba;
   İş makinesi operatörlüğünde özel bir yeri olan ve belgesi olan kişilerin tercih edildiği alanlar olarak inşaat sektöründe kule vinç operatörlüğü, bunun dışında beko-loder(jcb), Loder, mobil vinç ile belge kullanımı yaygın olan forklift operatörlüğü sayılabilir.
   Tecrübeyi sadece çalışarak elde edebilirsiniz. Bu sebeple belgenizi edindikten sonra bu iş makinelerini operatörlü olarak kiralık çalıştıran firmalara başvurarak tecrübe edinmeye çalışabilirsiniz.
   Kazasız günler dileğiyle…

 12. Merhaba Ekskavatör kullanımı için sadece G sınıfı Sürücü belgesi yeterli olur mu operatörlük belgesi şartmıdır.

  1. Merhabalar operatör belgesi ile iş makinesi kullanımı daha çok işyeri içerisini kapsayacak şekilde sınırlı iken G sınıfı ehliyet ile daha geniş bir alanda iş makinesi (ekskavatör) kullanımı mümkün olduğundan ekskavatör kullanımı için G sınıfı ehliyet yeterli olacaktır.

 13. Selamlar Admin bey G sınıfı Greyder Operatölrük belgesi ile İş makinası yağcılık belgesi aynı mı dır?
  İş Makinası Yağcılık işine girmek için G sınıfı greyder operaörlük sertifikası yeterli mi dir? Teşekkürler.

  1. Yusuf bey merhabalar
   İş makinası yağcılık işini yapmak için yasal olarak herhangi bir belge zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak yapacağınız işte daha güvenli ve sağlıklı hizmet vermek için o iş makinesi operatörlüğünü de öğrenebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: